Chăm sóc lúa giai đoạn có đòng

Chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm nhà nông giúp chăm sóc cây lúa giai đoạn có đòng đòng. Giai đoạn lúa có đòng là giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến năng suất của cây lúa. Việc chăm sóc và bảo vệ cây lúa lúc đòng đòng sẽ giúp bảo vệ năng suất và chất lượng hạt lúa cho giai đoạn kế tiếp.
Tags: 

    Xem thêm