Phim giới thiệu Lực lượng 3 Cùng

Năm 2015, Lực lượng 3 Cùng nhận kỷ lục Guiness là Lực lượng Cùng Nông Dân Ra Đồng lớn nhất Việt Nam.

Tags: 

    Xem thêm